به چه اجازه ای من را از دنیای شاد کودکانه ام ،از میان دوستهای خوب و بدم ،از میان نگرانی های فانتزی ام ،بیرون کشیدی و به خانهء خلوتی آوردی که هیچ کس جز من آنجا نیست و تنها مهمانش تویی که دیر میایی و زود هم میروی؟