خیلی چیزا فقط در حد رویاست مثل تویی که خوبی!

اما به هر حال خیلی بهتر از اون چیزاییه که حتی رویاشونو هم نمیشه

داشت مثل فرار از دست توی بد !