سحر....صبح....ظهر....عصر...شب...گاهی اوقات هم نیمه شب!من

شاهد همه زمانها هستم و خیلی نیاز دارم هر از گاهی بعضی هایشان

را نبینم بدین صورت که شب بخوابم و ١٢ ظهر بیدار شوم با این حساب

صبح را از دست خواهم داد!