شوق رانندگی با هیوندای اکسل قدیمیمان که آنوقتها ضبطش درست بود...

یواشکی از عطر مامان زدن که هیچوقت هم تمام نمیشد....

و دیدن سریالهایی که دیالوگشان در نقد های پدر هرگز به گوش نمیرسید...

و کلی خاطره و باور همه در جهنم عشق تو سوخت.