گاهی اوقات تنهایی و تنهاییت پر از سهرابه....پر از ستاره...پر

از بوی رنگ....پر از فال حافظ...پر از عشق..پر از خدا.

گاهی اوقات هم تنهایی اما تنهاییت پر از دلواپسیه.....پر از

انتظار....پر از انتقام....پر از تو!