صبح که پا شدم حس خیلی خوبی داشتم و لذت بی دلیلی

همه وجودمو فرا گرفته بود اما خیلی طول نکشید همین که رفتم

جلوی آینه از ترس میخکوب شدم!چند بار پلک زدم و سعی

 کردم توجیه منطقی برای این حالت پیدا کنم اما .... تصویر من

تو آینه نبود!!!سریع به اتاق برگشتم و ترسم تبدیل به شوک

شد! من هنوز توی تخت بودم!مردم؟ پرواز روحه؟ اینا خیلی مهم

نیست مسئله اینه که من از این زاویه چقدر چاق به نظر میام!