من یه قاتل حرفه ای هستم و حاضرم در ازای مبلغ اندکی هر کسی رو 

بکشم! اما یه شرط داره: در مورد نحوه قتل خودم تصمیم میگیرم هیچ

 دوست ندارم خلاقیتم کور بشه!