میگفت زندگی رویایی تو با همه جزئیات تصور کن.کائنات به تصور تو

جواب مثبت میده! اما نمیدونم چرا تاشروع به رویا پردازی میکنم بغض

گلومو میگیره،یعنی زندگی بدون تو اینقدر غم انگیزه؟!