خیابونا به این شلوغی اونوقت هرکیو میبینم شکایت از تنهایی داره.اگه هر کس با کناریش دوست بشه همه از تنهایی در میاییم.

-میتونم کنارتون بشینم؟

-نه متاسفم اینجا قبلا رزرو شده!

-میشه اینجا بشینم؟

-نه نه من منتظر برات پیتم...یا کسی تو اون مایه ها.

-اینجا جا جای کسیه؟

-نه اما میخوام تنها باشم!

-ممکنه پیشه شما بشینم؟

-هر جور مایلید من داشتم بلند میشدم!

-..........