اینجوری وقتی حتی یه نفر هم نظر نمیده......

                       دیگه از همیشه تنها تر میشم تنها......

دنیا ماه و من همه تنهاییم!