دیدیم مدتیست وبلاگمان از غم انگیزی و اندوهباری دارد میترکد گفتیم کمی فضا را دل انگیز کنیم لذا قلب نو گذاشتیم و آن موزیک حزن آلود را برداشتیم و شاید در نوشته هامان را هم  کمتر گله گذاری کنیم!