مثه همیشه تنها و آبیم!

با لباسای آبی    تو اتاق آبی    وبلاگ آبی مینویسم

اینم از تابستون!