بله یک ماهی میشو د که نبوده ام !

طرح مدادی را میشود به راحتی با پاککن پاک کرد حتی از آن هم ساده تر میشود فایل به درد نخوری را دلت کرد، میشود آدمی را که دوستش نداری کشت البته سخت است، میتوان تاتوی نا مناسب را هم البته با دردسر از بین برد، اما اگر عاشق کسی باشی به هیچ راهی نمیتوان از دستش خلاص شد نه فراموش میشود نه جایگزینی دارد ...