تازه فهمیدم مخترع تفنگ یه مرد بوده و مخترع جلیقه زدگلوله یه زن!! فکر کنم واسه همینه کلمه مردن با مرد شروع میشه اما کلمه زندگی با زن!