بهانه زیادی هست واسه خندیدن اما خیلی نمیخندم  فقط یه دلیل دارم واسه گریه کردن و شب و روز گریه میکنم!!!

کلی بهانه دارم  واسه رفتن و فقط یه دلیل برای موندن...و میمونم!!!

دیوانگی که شاخ و دم نداره!