نمیدانم با سیب به زمین آمدم یا گندم اما میدانم با آب انگور به آسمان میروم!