امروز روزه خیلی خوبیه

واسه بوسیدن   واسه بغل کردن  و دوستت دارم گفتن! 

خدایا کاش امروز یه هدیه بگیرم........