چه هدیه فوق العاده ای!!!!!                        

یه بوس یواشکی!!!!!

 میشه تمام بهد از ظهر بهش فکر کرد و

یواشکی لبخند زد!