از پشت روزهای تنهایی و دلتنگی من گاهی اوقات کسی با عشق صدایم میزند صدایش آرام و دلنشین است

 نیامده اما می دانم دوستم دارد            

می دانم می دانم کسی هست که دوستم دارد.......کاش زود تر پیدایش شود!