هنوزم به آینه زل میزنمو با شگفتی به بزرگ شدنم نگاه میکنم!

کاش این آینه بزرگ قدی رو زودتر نصب میکردم!

این تغییرات یک شبه و ناگهانی بود

حالت گیج چشم ها- بلاتکلیفیه ابرو ها و این لبخند بی معنی

که تا به امروز شاد شاد بود........

خدای من این خانم کیه؟