بچه که بودم  هر وقت خواب بد میدیدم مامان بیدارم میکرد یه لیوان آب میداد دستم میگفت:

 _ صلوات بفرست! چیزی نبوده خواب دیدی عزیزم من اینجام!

بعد پیشم میموند تا خوابم ببره...و آرامش.

 

جهان کابوس میبینه

غزه

یک نفر از خواب بیدارش کنه!