مرد به 5 نفر مرد کوری که توی اتاق نشسته بودند گفت:

 _من دارم میرقصم شما دست بزنید.

 

*اپرای غورباغه ها.... جواد سعیدی پور