از زل زدن به آتیش لذت میبرم چه شمع باشه چه شعله های ١٠ متری!!منو یاد چیزای خوب میندازه:

دستهای گرمت

نگاهت

زنده بودنت...

بیا از وسطش رد بشیم  افسانه ها میگن نمی سوزیم!