دستم به نوشتن نمیره....از کاسه خالی چیزی بیرون نمیاد!