سردرد منو از پا در میاره دارم از درد میمیر..........