همچین سنگ قبرو محکم جا زده بودند که بیرون اومدنم بیشتر از همیشه طول کشید!