دوستم اومده بود خونمون موبایلش که زنگ زد اسم تو اومد رو گوشیش!!

دیروز به طور کاملا تصادفی منشی شرکتت رو دیدم که سوار ماشین تو بود!

دختر خانمی توی آرایشگاه با آب و تاب در مورد رابطه اش با تو به دوستش میگفت!

و امروز که داشتم بی خبر میومدم به دیدنت یه خانمی از خونت اومد بیرون که دست تو رو گرفته بود!

فکر کنم این روزا تو خیلی مد شدی...

منم که هرگز با مد روز پیش نمیرم...

پس تا بعد.....