من و تو با اینکه هر دو فارسی صحبت میکنیم اما کلمه چند در زبانمان معنی متفاوتی داره!در زبان فارسی من منظور از چند روز یعنی ۴-۵ روز،چند دقیقه یعنی ١٠-۵دقیقه و چند لحظه یعنی کمتر از ۵ دقیقه.اما در زبان فارسی تو چند روز یعنی ٣-۴ماه،چند دقیقه یعنی ٢-٣ساعت و چند لحظه یعنی بیشتر از ٣٠ دقیقه!

حالا این کلمه چند خیلی مهم نیست امیدوارم کلمه عشق معنی واحدی داشته باشه....