میخوام بهت یه پیشنهاد بدم،

بیا از این به بعد من فقط به بدیها فکر کنم تو به خوبیها.

من به رفتن میاندیشم تو به موندن

من به جدایی فکر میکنم تو به رسیدن

من به سکون فکر میکنم تو به حرکت

من به تو فکر میکنم تو به من!