بیست هزار آرزو بود مرا پیش از این  

در هوسش خود نماند هیچ امانی مرا ....