من....حس......میکنم........دارم.........میمی......ر

فکر.....میکنم.....دارم........غرق......می.....ش

آرزو .......دارم........

 

زنده بمونم!