میدانم

درست زمانی که همه چیزهای خوب میخواهند شروع شوند ....

من تمام خواهم شد

و تو ادامه خواهی یافت...

همین طووووووووووووووور تا ابد جاودانه....