چشمهایت را......نه!

لبهایت را........نه!

صدایت را ....نه!

آهان! بهانه ات را برای رفتن هیچ وقت فراموش نمیکنم.