این قرار عاشقانه را عدد بده...

شور و  حال عارفانه را عدد بده....