من تنها بودم ،اونم تنها بود

من منتظر بودم ،اونم منتظر بود

درست در همین لحظه به هم رسیدیم!اما یهو ......

باز من تنها موندم ،اونو نمیدونم

اما دیگه منتظر نیستم ،اما اون شاید!