سرم درد میکنه....تا بیدار میشم درد میگیره، واسه همین میخوام همش بخوابم...اما خوابم نمیبره.کسی لالایی بلده؟

-لالا لالالا  کلونازپام .......لالا لالالا  دیازپام.....لالا لالالا  اگزازپام.... لالا لالالا........

 تو رو می...