اینقدر این روزا به دریا و موج و ساحل فکر کردم که همه جا خیس شد!

چشهام خیس اند،گونه هام خیس اند ،بالشم خیسه،آستین لباسام خیسن،همه دستمال کاغذی های اطرافم خیس اند و خلاصه همه جا خیسه خیسه خیسه بجز......

شونه های تو عزیزم!