دیگه کم کم خودمم داشتم باور میکردم که مردم! اما خب دیگه رو هیچ کدوم از کارای من نمیشه حساب باز کرد..باز زنده شدم!