ممنوع بودن کار سختی است و از آن دشوار تر دختر بودن است.

اگر زمان به عقب برمیگشت تمام سعی خودم را میکردم یا مرد متولد شوم یا مرده...