اگر این قدر بلند داد و بیداد نمیکردی حتما متوجه میشدی که مدتها

پیش من درو محکم پشت سرم بستم و رفتم!