سال به سال که میگذره...

از باورم کم میشه

از ایمانم کم میشه

از عشقم کم میشه

اما..به سنم افزوده میشه!

٢٣ اذر...تولدم مبارک!