سیاه

نه اهل نفرین بودم  نه اهل جمل و جادو...  اما  خیلی دلم میخواد کسی که  با قضاوتهای اشتباهش منو به این حال انداخته فقط ییست و چهار ساعت از شرایط زندگی منو تجربه کنه. دوهزارو هفصد و شصت و چهار هزار تا فقط قرص دپاکین هنوز قطع نشده شروع شد. کابوس.. توهم...خدای من پس کجاست?

/ 0 نظر / 47 بازدید